കേരള പ്രവാസി കേരളീയ ക്ഷേമ ബോർഡ്

1) അപേക്ഷകന്റെ / യുടെ ഫോട്ടോ , ഒപ്പ്
2) സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പാസ്സ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ്.
3) സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പ്രാബല്യത്തിലുള്ള വിസയുടെ അഥവാ ഇഖാമയുടെ പകർപ്പ്.

For Online Registration and Support Contact in Kuwait: +965 60377389

Non-Resident Keralites all over India and abroad can contact the KNRKWB by using  the numbers:
Land Phone Number     +91 471 2785500
        Toll free number:     1800-425-3939Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *