കേരള പ്രവാസി കേരളീയ ക്ഷേമ ബോർഡ്

1) അപേക്ഷകന്റെ / യുടെ ഫോട്ടോ , ഒപ്പ് 2) സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പാസ്സ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ്. 3) സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പ്രാബല്യത്തിലുള്ള വിസയുടെ അഥവാ ഇഖാമയുടെ പകർപ്പ്. For Online Registration and Support Contact in Kuwait: +965 60377389 Non-Resident Keralites all over India and abroad can contact the KNRKWB by using  the numbers: Land Phone Number     +91 471 2785500         Toll free number:     …

കേരള പ്രവാസി കേരളീയ ക്ഷേമ ബോർഡ് Read More »